تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب - رشته های دانشکده فنی ومهندسی

رشته های دانشکده فنی ومهندسی

 

نوشته شده توسط:AM

دانشجویان عزیز جهت دانلود سر فصل دروس از لینک زیر استفاده نمایید.

http://www.iausep.com

جهت ترم بندی نیز از لینکهای زیر :

رشته

مقطع

برگه ترم بندی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

1  2  3  4

کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

برق-الکترونیک

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

مکانیک

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

ریاضی کاربردی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

ریاضی دبیری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

ریاضی محض

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

فیزیک (لیزر-اپتیک)

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

معماری

کاردانی پیوسته

ترم بندی

معماری

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

معماری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

شهرسازی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی و دروس

ساختمانهای بتنی

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی و دروس

عمران

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

عمران

کارشناسی ناپیوسته

1  2

صنایع-تولید صنعتی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

صنایع-تحلیل سیستم ها

کارشناسی پیوسته

ترم بندی