تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب - معادلسازی


فصل چهاردهم : معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان آزمون ورودی

 

ماده 67 – معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلا دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرایط زیر است:

1-67 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

2 – 67 دانشجو از طربق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3 – 67 دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

4- 67 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل %80 با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره  هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

 تبصره 1 – معادلسازی دروس  توسط  3نفر از اعضای گروه آموزشی ذیربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره 2 – نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 – به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره 4 –  پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و  کارشناسی چنانچه قبلا دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده  67 آیین نامه آموزشی و بند های مربوط قابل معادلسازی است.

تبصره 5 - دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی  که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره 6 – هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره 7 - معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام پذیر است.

تبصره 8- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 73/9/13 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی بتاخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد