تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب - ثبت نام
 

ماده 2 : پدیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی به واحد های دانشگاهی ذیربط مراجعه نمایند در غیر اینصورت در شمول متاخیرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3 : در صورتیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد می تواند با تایید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1 - در مواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2  – حداکثر تاخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان ) یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط براینکه:

الف _ متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد .

ب – هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد.

ج – واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تاخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد  وواحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ها_ هزینه تاخیر را برابر آخرین دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت در کلیه شعب کشور) واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا بصورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره 3 - در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه؛ یکسال تاخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4 - واحدهای  دانشگاهی موظفند لیست اسامی متاخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آنرا همراه با رسید بانکی مربوط به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره 5 - دانشجوی متاخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بود.

تبصره 6 - شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته که با استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاسهای مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشند .

انتخاب واحد درسی

ماده4 – دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای  انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند  لیکن در صورتیکه این امر به تاخیر افتد و تاخیر از  سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. دراین حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود

تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در  ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت . لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی، آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد . در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد

ماده 5 : تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است. مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد

منع ادامه تحصیل همزمان

ماده 6: دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره : دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/13 سازمان مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.